Información adicional referente á protección dos seus datos

 

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?


A entidade provedora do servizo coa que teña contratado, cuxo enderezo postal, a efectos de protección de datos persoais, atópase na Avenida Camino de Santiago, 40, 28050 de Madrid.

Da mesma maneira, poderá poñerse en contacto co Responsable de Protección de Datos, que é a persoa dedicada ao cumprimento desta normativa, no seguinte enderezo: protecciondatos@aqualia.es

 

Con que finalidade e lexitimación tratamos os seus datos persoais?


Tratamos os datos persoais que vostede nos facilita para desenvolver e xestionar os servizos que ten contratados.

Adicionalmente, tratamos os seus datos en caso de que nos teña dado o seu consentimento,

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?


A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato e prestación do servizo contratado por vostede.
Respecto ao resto de finalidades, están baseadas no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?


Os seus datos persoais conservaranse mentres dure a relación contractual e comercial, ou vostede solicite a súa supresión. Unha vez finalizada a relación contractual, manteremos  os seus datos persoais bloqueados durante os prazos de prescrición legal, unha vez transcorridos os mesmos, procederemos á súa eliminación.

 

A que destinatarios se lle comunicarán os seus datos?


Os seus datos non son cedidos a ningún terceiro, a menos que esteamos obrigados por una lei.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?


Acceso: ten dereito a saber se estamos tratando os seus datos e, no seu caso, coñecer que datos persoais da súa titularidade estamos a tratar.
Rectificación: vostede ten dereito a rectificar aqueles datos persoais que non sexan exactos.
Supresión: baixo determinadas circunstancias, poderá solicitar a supresión dos seus datos.
Limitación do tratamento: en determinadas circunstancias, vostede terá dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso informámoslle que unicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.
Portabilidade: vostede terá dereito a recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos teña facilitado e aqueles que se teñan xerado durante a relación contractual, así como a transmitilos a outra entidade.
Oposición: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, vostede terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos en cuxo caso, deixariamos de tratalos agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
Poderá exercer os mencionados dereitos mediante solicitude escrita coa referencia "Protección de Datos" e fotocopia do DNI dirixida a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Departamento Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avenida del Camino de Santiago 40, 28050 de Madridou cursando a súa petición cos mesmos requisitos a través de protecciondatos@aqualia.es

Finalmente indicarlle que pode reclamar ante a autoridade de control.